Giới thiệu (1)

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) là một hiệp hội thành viên gồm nhiều bên liên quan nhằm nâng cao tính bền vững của cà phê. Các Thành viên GCP được thống nhất theo một tầm nhìn chung để làm việc chung hướng tới một ngành cà phê phát triển mạnh và bền vững cho các thế hệ sau. Các thành viên bao gồm các nhà sản xuất cà phê, thương mại, rang xay, bán lẻ, tiêu chuẩn bền vững và xã hội dân sự, chính phủ và các nhà tài trợ.

Bộ Quy tắc Cơ bản về Cà phê - BCC, trước đây là Bộ Tiêu chuẩn chung cơ bản - tạo nền tảng cho nông dân sản xuất cà phê bền vững, có lợi nhuận và sự thịnh vượng, phúc lợi và bảo tồn thiên nhiên.

Quy tắc cơ bản về cà phê là tài liệu tham khảo toàn ngành về các nền tảng của tính bền vững trong các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường đối với sản xuất và chế biến cà phê nhân trên toàn thế giới. Nó đóng góp vào sự hiểu biết chung về tính bền vững cho các bên liên quan đến cà phê công và tư nhân và các tổ chức phi chính phủ, cũng như đo lường và giám sát phù hợp nhằm tăng cường sản xuất và tiêu thụ cà phê bền vững.

Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện hành động phối hợp mạnh mẽ để hỗ trợ một tương lai bền vững và linh hoạt hơn cho nông dân và toàn ngành nói chung. Quá trình sửa đổi Bộ quy tắc Cà phê Cơ sở là một lời kêu gọi căn chỉnh lại sự hiểu biết chung đã được nâng cao về tính bền vững cơ sở và cũng là cơ hội quan trọng để các bên liên quan tiếp cận được nhiều nông dân trồng cà phê hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho sự đổi mới và đầu tư ở cấp trang trại, cũng như ở các phân đoạn khác của chuỗi cung ứng cà phê.

Bộ Quy tắc Cơ bản về Cà phê được sửa đổi lần cuối vào năm 2015. Các cuộc khủng hoảng giá và khí hậu đang diễn ra, làm trầm trọng thêm do đại dịch toàn cầu, đang gây nguy hiểm cho các kết quả tiến bộ và bền vững đạt được trong những năm qua. Là một lĩnh vực, chúng ta có trách nhiệm chung và cơ hội cấp thiết để cùng nhau giải quyết những thách thức bền vững cấp bách. Điều này bao gồm việc thể hiện sự tiến bộ đối với các cam kết bền vững của cá nhân và tập thể và các Mục tiêu Phát triển Bền vẵng (SDG) cũng như chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với sự xuất hiện của các luật về trách nhiệm giải trình.

GCP đang mời các thành viên, những người không phải là thành viên và bất kỳ bên liên quan nào quan tâm đến ngành cà phê cung cấp phản hồi về DỰ ÁN sửa đổi được đề xuất cho Bộ Quy tắc Cơ bản về Cà phê.

T